Privacy Statement Stichting SHAREPOWER

SHAREPOWER respecteert de privacy betrokkenen, zijnde deelnemers aan bijeenkomsten, medewerkers, vrijwilligers, partners en andere relaties van Stichting SHAREPOWER en van www.sharepower.nl hierna te noemen “de website”.

SHAREPOWER zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige  toepasselijke wet- en regelgeving.
SHAREPOWER zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Bij deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek. 
SHAREPOWER zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.
SHAREPOWER verleent slechts toegang tot de administratie en systemen van deze persoonsgegevens aan de verwerker en de derde, die onder rechtstreeks gezag van SHAREPOWER Vallen.

SHAREPOWER verwerkt persoonsgegeven van betrokkenen in het kader van haar doelstelling: de stimulering van economische, sociale, maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen.

SHAREPOWER legt persoonsgegevens vast:

  • voor het ontvangen door geïnteresseerden van nieuwsbrieven /mailings
  • voor het aanmelden en bijwonen van bijeenkomsten (mede) georganiseerd door SHAREPOWER

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover die verwerking verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. SHAREPOWER verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk om die vastgestelde doelen te bereiken.

SHAREPOWER verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan medeorganisatoren van bijeenkomsten om de organisatie van dit evenement mogelijk te maken. Intern wordt alleen die informatie die functioneel van belang is gedeeld.

Indien u zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings of voor het deelnemen aan bijeenkomsten, gebruikt SHAREPOWER uw persoonsgegevens uitsluitend voor de daartoe opgegeven doeleinden. 
U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven / mailings aangegeven methode.

Het verwerken van persoonsgegevens op de website en op sociale media wordt geregeld in het social media protocol. Hiervoor vraagt SHAREPOWER altijd toestemming aan de betrokkene.

SHAREPOWER verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart SHAREPOWER uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. 

Elke betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn /haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met SHAREPOWER opnemen. De contactgegevens staan onder dit privacy statement. SHAREPOWER mag voor het inwilligen van dit verzoek een kostprijs verbinden van maximaal € 5,-. Wanneer het verzoek wordt afgewezen, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. SHAREPOWER kan vragen om een geldig identificatiebewijs ter verificatie van de verzoeker.

Op de website van SHAREPOWER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SHAREPOWER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SHAREPOWER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer 
(IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan SHAREPOWER te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
SHAREPOWER heeft hier geen invloed op.
SHAREPOWER heeft Google geen toestemming gegeven om via SHAREPOWER verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Dit privacy statement treedt in werking op 17 februari 2022 en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

SHAREPOWER
Produktieweg 1
6045 JC  Roermond
e-mail: info@sharepower.nl
telefoonnummer: 0475-332491